Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO II


Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO II
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016204
Termín realizace: 2019-2021
Realizující subjekty: škola

V letech 2019-2021 navazujeme na předchozí projekt v rámci podpory škol formou zjednodušeného vykazování.

Podpořené oblasti:
- šablony personální podpory: koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a školní kariérový poradce
- vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ: inkluze
- stáže pedagogů ve firmách
- nové metody ve výuce
- klub pro žáky SŠ (čtenářská gramotnost)
- projektový den ve škole
- projektový den mimo školu
- komunitně osvětová setkání
- doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.