PRO UCHAZEČE


Proč studovat na naší škole?
Ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy.
Zajištění profilové výuky odborníky z praxe.
Webový výukový portál (e-učebnice).
Elektronická komunikace s rodiči a studenty (docházka a klasifikace na internetu).
Získání dodatku (v češtině a angličtině) k maturitnímu vysvědčení – tzv. Europass.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cest. ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Osobní přístup učitelů k žákům a pozitivní školní klima.
Intenzivní výuka dvou cizích jazyků.
Hodinová dotace maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně.
Možnost volby druhého cizího jazyka - angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny.
Příprava ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam.
Výuka anglického jazyka podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.
Snížené prospěchové školné.
Sociální stipendium.
Bezplatné zapůjčení vybraných učebnic.
Finanční příspěvky na lyžařský výcvik, vybrané zahraniční poznávací zájezdy a exkurze.
Plná úhrada adaptačního kurzu.
Získání vybrané základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management.
Příprava ke složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu na úrovni vyššího odb. vzdělání u ŠVP Řízení služeb a marketing turismu.
Praxe v tištěných a elektronických médiích u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika.
Studijní cesta do sídla Evropského parlamentu u ŠVP Mezinárodní vztahy a projektové řízení.

Termíny jednotné přijímací zkoušky
12. 4. 2019 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
15. 4. 2019 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů

13. 5. 2019 – 1. náhradní termín
14. 5. 2019 – 2. náhradní termín

Struktura jednotné přijímací zkoušky
Test z českého jazyka a matematiky.
Obsah testů byl v roce 2018 souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Testy obsahovaly asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení. U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut. Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů.

Školné Více informací o školném

Přihláška na střední školu
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2019.
Přihláška

Stravování a ubytování Více informací o stravování a ubytování

Informace k přijímacímu řízení
Na základě platné legislativy se bude při hodnocení výsledků přijímacího řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících částí:
1) výsledky jednotné přijímací zkoušky
- tato zkouška se skládá z českého jazyka a literatury a z matematiky
- koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
- termíny stanovuje MŠMT
- každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí)
- uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
2) hodnocení na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy
3) hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče. Kritéria přijímacího řízení 2019