Základní informace o RVP
 

rámcový vzdělávací program

V roce 2004 ministerstvo školství schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Státní úroveň představuje Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá Kniha) a rámcové vzdělávací programy. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách.

RVP jsou pedagogické dokumenty, které schvaluje a vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a které stanovují obecně závazné požadavky na vzdělávání pro  jednotlivé  stupně a obory vzdělání. Jsou závazným dokumentem pro všechny školy, které jsou povinny jej respektovat a rozpracovat do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro každý obor vzdělání je vydáván samostatný RVP.

RVP stanovují, jaké vzdělávací cíle má škola plnit, čemu se žáci mají v konkrétním oboru učit (tj. obsah vzdělávání – učivo) a   jakých výsledků výuky mají dosáhnout - co by měli absolventi umět, být schopni dělat, jak se mají projevovat, jaké  mají mít vědomosti, dovednosti, pracovní a jiné návyky a postoje  (tzn. jaké mají mít absolventi kompetence – způsobilost).
RVP také určují, v jakých oblastech se má žák vzdělávat - např. jazykové vzdělávání, přírodovědné, ekonomické, odborné (z těchto oblastí vytvoří škola soubor vyučovacích předmětů) a minimální počet hodin potřebný pro jejich výuku. Dále vypovídají o tom, kde se absolventi mohou uplatnit a jaké  odborné činnosti mohou vykonávat.

RVP vymezují formy vzdělávání (denní, večerní, dálkové aj. studium) a také základní materiální, personální a jiné podmínky, za kterých se vzdělávání v daném oboru může uskutečňovat.

RVP se zpracovávají centrálně v Národním ústavu odborného vzdělávání avšak do jejich tvorby jsou zapojeni zástupci škol a sociálních partnerů z řad zaměstnavatelů. Pro gymnaziální vzdělávání se zpracovávají ve Výzkumném ústavu pedagogickém

legenda:

  • RVP PV: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • RVP ZV–LMP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

  • RVP G: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
  • RVP SOV: Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání


Nahoru