Obory vzdělání - čtyřleté denní studium
 

RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

vzdělávací program:    Mezinárodní obchod a projektové řízení
vzdělávací program:    Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)
vzdělávací program:    Marketingové komunikace a žurnalistika
vzdělávací program:    Sportovní management

Výhody studia RVP Ekonomika a podnikání na naší škole:

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací programy reagují na požadavky kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol a nabízí jedinečnou profilaci, která nabízí větší možnosti budoucího uplatnění absolventů.

• spolupráce s partnerskými organizacemi
Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů škola spolupracuje s mnoha ziskovými i neziskovými organizacemi. Např. Okresní hospodářská komora, reklamním agentura Vendi, Katedra sportu FTK UP Olomouc.
Více informací o partnerech školy naleznete zde.

• odbornost ve výuce
Odbornou stránku výuky zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, absolventi odborných vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Specifické odborné předměty vyučují odborníci z praxe - například problematiku Evropské unie Mgr. Miroslav Krša, vedoucí olomouckého Eurocentra a zaměstnanec Úřadu vlády ČR, tvůrčí psaní Bc. David Sekanina z Olomouckého Deníku nebo například Mgr. Ladislav Burgr jednatel reklamní agentury Vendi.

• odborná praxe
Důraz je při studiu kladen na sepětí teorie s praxí, proto je odborná praxe realizována na pracovištích firem a institucí Prostějovska. Při zajišťování odborné praxe se vychází ze školních vzdělávacích programů, tak aby studenti měli možnost co nejlépe poznat reálné prostředí oblasti, pro kterou se během studia připravují.

• intenzivní výuka cizích jazyků
Na škole je realizována výuka dvou povinných cizích jazyků. Výuka maturitního jazyka je dotována pěti hodinami týdně, přičemž studenti mají možnost rozšířit počet hodin na 7 týdně (dvě hodiny jsou určeny pro konverzaci a přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky). Výuka druhého cizího jazyka je dotována 3 hodinami týdně. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby nepovinného jazyka.
Na škole lez studovat následující cizí jazyky:• příprava k mezinárodním certifikátům
Výuka cizích jazyků je směřována ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů z němčiny - Zertifikat Deutsch a angličtiny - Cambridge English.

                               

Z důvodu zkvalitňování jazykové přípravy a možnosti nabídnout našim studentům získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka jsme navázali spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. Brno, která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. Jazyková škola P.A.R.K. působí na českém trhu již 20 let. Za tu dobu si vydobyla pozici velmi kvalitního a respektovaného poskytovatele vzdělávacích služeb v oblasti anglického jazyka. Od počátku své existence se škola specializuje na přípravu studentů ke zkouškám Cambridge. V rámci spolupráce s touto jazykovou školou jsme inovovali výuku anglického jazyka. Kromě přípravy ke složení maturitní zkoušky studenty připravujeme ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam – FCE a PET. Výuka anglického jazyka probíhá podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.

Úspěšní absolventi FCE zkoušek
Všech pět studentů letošního 4. ročníku, kteří se přihlásili v partnerské jazykové škole P.A.R.K. v Brně k mezinárodní zkoušce FCE z angličtiny, ji úspěšně složilo. Tato úroveň je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Naše studentka Michaela Hroncová dokonce dosáhla na GRADE A.

P.A.R.K. Brno

Nahoru


MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A ŽURNALISTIKA

     
Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán


Základní informace o vzdělávacím programu

• čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou

• ekonomické      studium       poskytující    vzdělání   v    oblasti marketingových komunikací a žurnalistiky

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací program reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol, kteří mají zájem působit v oblasti marketingu, reklamy, public relations a žurnalistiky.

• ojedinělý vzdělávací program
Studium marketingových komunikací a žurnalistiky nemá na jiných odborných školách Olomouckého kraje obdobu. Byl vytvořen ve spolupráci s reklamními agenturami, novináři a odborníky na propagaci a public relation.

• charakteristika studia
Studium vzdělávacího programu je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností.
Studium je zaměřeno na zvládnutí nejnovějších znalostí nástrojů, strategií a metod uplatňovaných v integrované marketingové komunikaci, mediální a manažerské praxi podniků a firem. Vedle teoretických znalostí a odborných dovedností získá absolvent i praktické schopnosti optimálního rozhodování a přijímání konkrétních opatření v oblasti marketingu organizací, které ve své práci využívají k dosažení svých cílů marketingové komunikační postupy: příprava a tvorba komunikačních strategií, realizace marketingových kampaní, výběr médií pro vytváření marketingového mixu. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické.


• odborná praxe v oblasti žurnalistiky
Studenti se v průběhu studia připravují na práci novináře u tištěných nebo elektronických médií. Škola spolupracuje v oblasti získávání praktických zkušeností v žurnalistice se regionálními periodiky:
- Prostějovský večerník - více o spolupráci: zde.
- Prostějovský týdeník -  více o spolupráci: zde.
- Prostějovské novinky -  více o spolupráci: zde.

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (marketing, marketingové komunikace, žurnalistika, ekonomika, management).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy) a daňová soustava (výpočet daní, daňové přiznání)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Ochrana spotřebitele

podstatou předmětu je získání znalostí a dovedností týkajících se spotřebitelské politiky státu a zákona o ochraně spotřebitele; žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat ve spotřebitelských právech a tato práva uměli uplatňovat (záruční doba, reklamace, značení  zboží)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví)

Komunikační dovednosti

předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti stylistiky a kultury projevu a dovednosti v oblasti tvorby písemných a především ústních projevů

Psychologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Trh práce v EU

cílem předmětu je, aby byl žák schopen orientovat se  na trhu pracovních sil Evropské unie; žáci získají znalosti týkající se základů fungování trhu práce v EU, práv a povinností zaměstnanců, dovedností uplatnitelných při výkonu budoucího povolání; seznámí se se systémem vzdělávání v zemích Unie a  se vstupem na trh práce (kontaktování zaměstnavatele, tvorba a analýza inzerátu, životopis, přijímací pohovor, jak postupovat při ztrátě zaměstnání)

Geografie zemí EU

podstatou předmětu je získání základního geografického, demografického, historického, kulturního a socio-ekonomického přehledu o členských zemích Unie

Administrativní dovednosti

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět písemná a elektronická komunikace; žáci se naučí vyhotovovat různé druhy písemností, vést obchodní korespondenci a samostatně zpracovat závěrečnou písemnou práci

Marketingové komunikace

předmět se zaměřuje na komunikaci komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových prostředků propagace jako jsou reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations; žáci jsou seznámeni se sdělovacími prostředky a formami komunikace marketingových pracovníků s novináři a redaktory; předmět se důkladně zabývá reklamou (jejím využití v marketingové komunikaci) a tvorbou reklamní kampaně; žáci pochopí, že strukturovaná a srozumitelná komunikace  je nedílnou součástí marketingu

Žurnalistika

předmět popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti

Tvůrčí psaní

cílem předmětu je rozvíjet u žáků talent ke psaní různých literárních útvarů (prózy, poezie, dramatických textů, publicistiky či literární kritiky),  reklamních a PR textů; předmět by měl žákům zpřístupnit různé techniky psaní, které jim pomohou vyjádřit jejich názory, stanoviska, myšlenky, ale i nálady a city; výrazná pozornost je také věnována psaní propagačních textů, které mají ovlivnit spotřebitelské nebo společenské chování lidí

Mediální prezentace

žáci jsou v tomto předmětu praktickou formou seznámeni s tvorbou mediálních prezentací (video, audio, fotografie) a tištěných textů; obsahovou náplní předmětu (který spadá do praxe) je definování prezentačních dovedností, nástrojů a technik

Tvorba mediálních prezentací

cílem předmětu je prakticky uplatnit znalosti z předmětů marketing, marketingové komunikace a mediální prezentace; předmět žáky vede k aplikaci teoretických poznatků v oblasti marketingových komunikací a připravuje je na budoucí povolání

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent má předpoklady k uplatnění na trhu práce především v oblasti středního managementu v marketingového zaměření a v žurnalistice. Absolvent bude profesně flexibilní v oblasti komerční komunikace, komunikace orgánů státní správy, neziskových organizací, ve sféře sociálního či politického marketingu apod. Dále absolventi naleznou uplatnění jako manažeři marketingových komunikací, v roli tiskových mluvčích, pracovníků komunikačních agentur, v oblasti neziskových organizací, orgánů státní správy a samosprávy. Absolvent je také připraven na práci novináře u tištěných nebo elektronických médií.
Mezi další schopnosti patří dovednost analyzovat výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně a je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent je veden také k samostatnému podnikání.

Nahoru

Učební plán

Nahoru