Obory vzdělání - čtyřleté denní studium
 

RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

vzdělávací program:    Mezinárodní obchod a projektové řízení
vzdělávací program:    Řízení služeb a marketing turismu (cestovní ruch)
vzdělávací program:    Marketingové komunikace a žurnalistika
vzdělávací program:    Sportovní management

Výhody studia RVP Ekonomika a podnikání na naší škole:

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací programy reagují na požadavky kladené na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol a nabízí jedinečnou profilaci, která nabízí větší možnosti budoucího uplatnění absolventů.

• spolupráce s partnerskými organizacemi
Na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů škola spolupracuje s mnoha ziskovými i neziskovými organizacemi. Např. Okresní hospodářská komora, reklamním agentura Vendi, Katedra sportu FTK UP Olomouc.
Více informací o partnerech školy naleznete zde.

• odbornost ve výuce
Odbornou stránku výuky zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, absolventi odborných vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Specifické odborné předměty vyučují odborníci z praxe - například problematiku Evropské unie Mgr. Miroslav Krša, vedoucí olomouckého Eurocentra a zaměstnanec Úřadu vlády ČR, tvůrčí psaní Bc. David Sekanina z Olomouckého Deníku nebo například Mgr. Ladislav Burgr jednatel reklamní agentury Vendi.

• odborná praxe
Důraz je při studiu kladen na sepětí teorie s praxí, proto je odborná praxe realizována na pracovištích firem a institucí Prostějovska. Při zajišťování odborné praxe se vychází ze školních vzdělávacích programů, tak aby studenti měli možnost co nejlépe poznat reálné prostředí oblasti, pro kterou se během studia připravují.

• intenzivní výuka cizích jazyků
Na škole je realizována výuka dvou povinných cizích jazyků. Výuka maturitního jazyka je dotována pěti hodinami týdně, přičemž studenti mají možnost rozšířit počet hodin na 7 týdně (dvě hodiny jsou určeny pro konverzaci a přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky). Výuka druhého cizího jazyka je dotována 3 hodinami týdně. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby nepovinného jazyka.
Na škole lez studovat následující cizí jazyky:• příprava k mezinárodním certifikátům
Výuka cizích jazyků je směřována ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů z němčiny - Zertifikat Deutsch a angličtiny - Cambridge English.

                               

Z důvodu zkvalitňování jazykové přípravy a možnosti nabídnout našim studentům získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka jsme navázali spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. Brno, která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. Jazyková škola P.A.R.K. působí na českém trhu již 20 let. Za tu dobu si vydobyla pozici velmi kvalitního a respektovaného poskytovatele vzdělávacích služeb v oblasti anglického jazyka. Od počátku své existence se škola specializuje na přípravu studentů ke zkouškám Cambridge. V rámci spolupráce s touto jazykovou školou jsme inovovali výuku anglického jazyka. Kromě přípravy ke složení maturitní zkoušky studenty připravujeme ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge Exam – FCE a PET. Výuka anglického jazyka probíhá podle učebnic a výukových materiálů University of Cambridge.

Úspěšní absolventi FCE zkoušek
Všech pět studentů letošního 4. ročníku, kteří se přihlásili v partnerské jazykové škole P.A.R.K. v Brně k mezinárodní zkoušce FCE z angličtiny, ji úspěšně složilo. Tato úroveň je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Naše studentka Michaela Hroncová dokonce dosáhla na GRADE A.

P.A.R.K. Brno

Nahoru


Řízení služeb a marketing turismU (CESTOVNÍ RUCH)

      Platný ŠVP...dokument  je k nahlédnutí na sekretariátu školy
      10 důvodů proč studovat cestovní ruch na naší škole
      Základní informace o vzdělávacím programu
      Charakteristika odborných předmětů
      Profil absolventa
      Učební plán


10 důvodů proč studovat cestovní ruch na naší škole

TRADICE Naše škola byla založena v Prostějově roku 1994. Za dobu svého působení získala stabilní místo ve vzdělávací soustavě regionu. Je uznávanou vzdělávací institucí nabízející netradiční a moderní vzdělávací programy.
AKREDITACE MINISTERSTVEM Od roku 2011 jsme autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu a realizaci profesní kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Ministerstvo tak uznalo naši kvalitní a dlouholetou odbornou přípravu v oblasti cestovního ruchu a udělilo naší škole autorizaci. Škola má dva autorizované zástupce, kteří mohou zkoušet zájemce o tuto kvalifikaci.
ZKUŠENOSTI Naše škola má zkušenosti ve vzdělávání v oblasti cestovního ruchu od svého založení. Za tuto dobu připravila do praxe nebo pro další studium přes 300 studentů. Mnozí z absolventů pokračují ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách a působí v oblasti turismu.
KVALITNÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVA V rámci odborné výuky připravujeme naše studenty ke zvládnutí maturitní zkoušky z cestovního ruchu a zeměpisu cestovního ruchu. Jednou z profilových maturitních zkoušek je také obhajoba maturitní práce. Studenti před maturitní komisí obhájí jimi vytvořený itinerář zájezdu. Mimo maturitní zkoušku také škola studenty připravuje ke složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu, která je ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání a jako taková je nejvyšším možným vzděláním pro průvodce v České republice.
INOVATIVNOST V roce 2009 jsme inovovali učební dokumenty a zaměřili se na přípravu studentů v oblasti propagace cestovního ruchu. Vzdělávací program Řízení služeb a marketing turismu je ve své podstatě jedinečným oborem, který základní znalosti z cestovního ruchu doplňuje o dovednost propagovat turismus a schopnost vytvořit turistický produkt nebo itinerář zájezdu.
ODBORNOST Odbornou stránku výuky vedou plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti s cestovním ruchem. Teoretická výuka je doplněna přednáškami odborníků z praxe, exkursemi a tématickými zájezdy.
MODERNÍ VÝUKA Při výuce odborných předmětů jsou uplatňovány moderní formy s prvky interaktivity.
JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA Studenti mají povinnou výuku dvou cizích jazyků v časové dotaci 5 a 3 hodiny týdně. Od 2. ročníku si mohou jazykové znalosti rozšířit o italštinu, francouzštinu nebo ruštinu.
PRŮVODCOVÁNÍ Studenti se v průběhu studia připravují také na práci průvodce. Teoretickou výuku doplňuje praktická činnost průvodce na zámcích v Boskovicích a Plumlově, v Prostějově a při zájezdech. Ve volném čase studenti od roku 2004 realizují veřejností oblíbené prohlídky centrem Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže.
ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY V průběhu čtyřletého studia se studenti účastní různých zájezdů, při kterých si rozšíří znalosti z oblasti zeměpisu cestovního ruchu a vyzkouší si práci průvodce. Součástí vzdělávání jsou také exkurse na turisticky atraktivní místa ČR.

Nahoru

Základní informace o vzdělávacím programu

• čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou

• ekonomické studium poskytující vzdělání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na poskytování a propagaci služeb v oblasti turismu

• studium vychází z potřeb a požadavků trhu pracovních sil
Vzdělávací program reaguje na požadavky, které jsou kladeny na absolventy ekonomicky zaměřených středních škol se zaměřením na cestovní ruch.

• perspektivní vzdělávací program v Olomouckém kraji se specifickým zaměřením
Studium cestovního ruchu se zaměřením na propagaci turismu je svým zaměřením jedinečné.

• charakteristika studia
Škola připravuje žáka k orientaci v oblasti řízení služeb se zaměřením na marketing turismu. Žák se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou praxi, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získá schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáže uplatnit nástroje marketingového mixu v oblasti cestovního ruchu. Seznámí se s trhem pracovních sil v členských zemích EU a s požadavky kladenými na pracovníky v jednotlivých zemích Unie včetně pracovních omezení. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

• pokračování ve studiu
Absolventi školy mají dobré možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, cestovní ruch, management cestovního ruchu).

Nahoru

Charakteristika odborných předmětů

Ekonomika

žáci získají základy ekonomického vzdělání, seznámí se s ekonomickým prostředím podniku a působením ekonomického makroprostředí (státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace) na podnik; obsahovou náplní je seznámení se základními ekonomickými pojmy, fungováním podniku (založení, hospodaření, organizační zabezpečení, majetek podniku, zásobování, investiční činnost a zánik), studenti získají znalosti obchodního zákoníku  (obchodní společnosti), živnostenského zákona (založení, druhy živností) a zákoníku práce;  nedílnou součástí výuky je mzdová problematika (výpočet mzdy) a daňová soustava (výpočet daní, daňové přiznání)

Management

žáci jsou seznámeni s úlohou managementu a manažera v prostředí tržní ekonomiky; výuka je zaměřena na získání znalostí a dovednosti týkajících se rozhodování, plánování, vedení (motivace, řízení zaměstnanců) organizování a kontrolování

Marketing

předmět vede žáky k pochopení nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy; studenti se naučí uplatňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se marketingového řízení (marketingový výzkum, hodnocení marketingového prostředí) a marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace se zákazníkem)

Marketing turismu

předmět navazuje na výuku předmětu marketing s tím, že se konkrétněji zaměřuje na marketing  cestovního ruchu; žáci získají dovednosti produktového marketingu (destinační marketing) a dokáží uplatnit znalosti marketingového mixu v oblasti turistických služeb 

Ochrana spotřebitele

podstatou předmětu je získání znalostí a dovedností týkajících se spotřebitelské politiky státu a zákona o ochraně spotřebitele; žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali orientovat ve spotřebitelských právech a tato práva uměli uplatňovat (záruční doba, reklamace, značení  zboží)

Právo

žáci získají přehled o právním systému České republiky, o právních normách týkajících se především správního, obchodního, občanského a trestního práva

Účetnictví

předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a připravuje je ke zvládnutí teorie i praxe  účtování v podniku (účetní doklady, zjednodušená daňová evidence, podvojné účetnictví)

Komunikační dovednosti

předmět poskytuje žákům vědomosti z oblasti stylistiky a kultury projevu a dovednosti v oblasti tvorby písemných a především ústních projevů

Psychologie

zaměření předmětu je na získání vědomostí a dovedností z oblasti psychologie, etikety a etiky vč. profesních etiket (např. podnikatelská) které jsou nutné při jednání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky

Písemná a elektronická komunikace

zaměřuje se na získání dovedností psát desetiprstovou hmatovou metodou na psacím stroji či na počítači

Trh práce v EU

cílem předmětu je, aby byl žák schopen orientovat se  na trhu pracovních sil Evropské unie; žáci získají znalosti týkající se základů fungování trhu práce v EU, práv a povinností zaměstnanců, dovedností uplatnitelných při výkonu budoucího povolání; seznámí se se systémem vzdělávání v zemích Unie a  se vstupem na trh práce (kontaktování zaměstnavatele, tvorba a analýza inzerátu, životopis, přijímací pohovor, jak postupovat při ztrátě zaměstnání)

Nezisková ekonomika

žáci jsou v tomto předmětu seznámeni s neziskovým sektorem (občanskými sdruženími, nadacemi, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi), který je součástí národního hospodářství každého státu; žák dokáže porozumět základním ekonomickým jevům a vztahům v neziskových organizacích a získá  přehled a právním prostředí a struktuře neziskového sektoru

Zeměpis cestovního ruchu

předmět je zaměřen na získání zeměpisných znalostí se zaměřením na turismus, žáci získají orientaci v geografii cestovního ruchu, dokáží analyzovat lokalizační podmínky rozvoje turistiky a charakterizovat oblasti cestovního ruchu ČR I.. až IV. kategorie

Cestovní ruch

žáci získají vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky  techniky cestovního ruchu (platební styk, řízení cestovního ruchu, legislativa, služby pasových a celních orgánů); žáci jsou připravování k samostatné  činnosti průvodce, ke schopnosti  tvořit trasu a itinerář zájezdu

Dějiny kultury

cílem předmětu je seznámit žáky formou přednášek, videoprojekcí a exkursí s přehledem světových a národních kulturních dějin

Geografie zemí EU

podstatou předmětu je získání základního geografického, demografického, historického, kulturního a socio-ekonomického přehledu o členských zemích Unie

Administrativní dovednosti

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět písemná a elektronická komunikace; žáci se naučí vyhotovovat různé druhy písemností, vést obchodní korespondenci a samostatně zpracovat závěrečnou písemnou práci

Průvodcovská činnost

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět cestovní ruch; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit samostatnou průvodcovskou činnosti

Tvorba turistických produktů

je předmětem odborného zaměření ve kterém studenti získají praktické dovednosti v návaznosti na předmět cestovní ruch; cílem předmětu je v praxi vyzkoušet a ověřit samostatnou tvoru turistického produktu; žáci se seznámí s praktickými příklady podnikáni v cestovním ruchu v regionu a na základě přednášek na dané téma si vytvořit ucelenější představu o nutných činnostech a znalostech podnikatele v oblasti cestovního ruchu; předmět žáky připravuje na praktickou maturitní práci, kterou žáci vykonají formou obhajoby závěrečné práce

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent má předpoklady k uplatnění na trhu práce především v oblasti středního managementu v oblastech ekonomického, finančního a marketingového zaměření. Mezi předpokládané pracovní pozice lze zařadit:  ekonom, marketingový manažer, referent cestovního ruchu, průvodce, provozní vedoucí v ubytovacích zařízeních, produktový manažer v cestovním ruchu, personalista, účetní, asistent vedoucího, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník.  Absolvent je schopen založit cestovní kancelář nebo agenturu a působit na různých pozicích v oblasti turistiky a služeb. Mezi další schopnosti patří  dovednost analyzovat výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí  jednat profesionálně a je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent je veden také k samostatnému podnikání.

• komunikativnost
• informační gramotnost
• dovednost zpracovávat informace
• aktivní znalost dvou cizích jazyků
• schopnost pracovat v týmu
• odborné ekonomické znalosti
• kreativita
• schopnost přípravy projektového cyklu
• pružnost
• znalost a orientace v českém a evropském právu
• schopnost řešení krizových situací
• uplatnitelnost v ziskovém i neziskovém sektoru
• numerická aplikace - používání aritmetických a základních statistických metod při řešení konkrétních informací

Nahoru

Učební plánNahoru