Informace pro žáky a rodiče

 

Klasifikace a docházka

Pro přístup k elektronické komunikaci s rodiči a žáky je třeba kliknout na odkaz:

Přístup mají žáci a rodiče na základě přiděleného loginu a hesla. Webová aplikace funguje na SQL serveru školy nepřetržitě během školního roku. Z důvodu ochrany osobních dat jsou tyto údaje předány buď osobně rodičům žáků (na sekretariátu školy) nebo žákovi na základě souhlasu rodičů s jejich předáním a telefonického potvrzení třídnímu učiteli. Údaje o průběžné klasifikaci jsou pravidelně aktualizovány jednou týdně. Evidence docházky je aktualizována jednou týdně, nejpozději pak v pondělí následujícího týdne. Webová aplikace však nemůže nahradit osobní kontakt rodičů s vyučujícími (třídními učiteli), účast na třídních schůzkách a konzultace s vyučujícími dle potřeby.
Škola od roku 2009 opustila klasické papírové třídní knihy a začala vést tuto povinnou dokumentaci o průběhu výuky a absenci v elektronické podobě. Vyučující zapisuje přímo v programu Bakaláři do elektronické třídní knihy a absence žáka se ihned zobrazuje. Třídní učitel pak tuto absenci omlouvá a eviduje.
Pro bližší informace o fungování elektronické komunikace klikněte na následující odkazy:
- prezentace pro rodiče
- manuál elektronické komunikace

Nahoru


Maturitní zkouška

Složení předmětů maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018
Harmonogram maturitních zkoušek v roce 2017/2018
Charakteristika maturitních zkoušek
Společná část maturitních zkoušek
Profilová část maturitních zkoušek 2018
Kritéria hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2018
Model maturitní zkoušky pro rok 2018
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek pro rok 2018
-----------------------------------------------------------------

Charakteristika maturitních zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKY
školní rok 2017/2018
Maturitní zkouška se ve školním roce 2017/2018 skládá ze společné části (zadává ministerstvo a je pro všechny školy jednotná) a profilové části. Společná (státní) část maturitní zkoušky se koná povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice předmětů: matematika nebo cizí jazyk. Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce je hodnocena hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Studenti, kteří budou přijeti ke studiu ve školním roce 2018/2019 budou skládat společnou maturitní zkoušku z matematiky.

Více informací zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/start-maturity-z-matematiky?highlightWords=POVINN%C3%81+MATURITA+MATEMATIKY

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2040226-povinna-maturita-z-matematiky-v-roce-2021-ji-otestuji-gymnazia-o-rok-pozdeji-ostatni

Nahoru

Model maturitní zkoušky pro rok 2018
 
Maturitní zkouška se ve školním roce 2017/2018 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky

3 povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika


- stanovuje ředitel školy

Grafické znázornění maturitního modelu 2018: zde.
Maturitní kalendář 2018: zde.

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2017
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2016
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2015
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2014
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2013
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2012
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2011
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2010
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2009
Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2008

Ohlédnutí za maturitními zkouškami v roce 2007

Nahoru


Dokumenty ke stažení

Školní řád
Klasifikační řád
Požadavky pro uzavření klasifikace z českého jazyka a literární výchovy
Požadavky pro uzavření klasifikace z cizích jazyků
Roční plán 2017/2018
Preventivní a krizové plány školy
Formulář na žádost
Směrnice o vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení
Formulář žádosti o vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení
Obory - kódy
Přihláška pro denní studium na SŠ

ODBORNÁ PRAXE
    - Základní informace o odborné praxi
    - Žádost o individuální odbornou praxi
    - Odborná praxe výkaz práce
    - Odborná praxe hodnocení praxe zaměstnavatelem

Nahoru